SOGO SOGO 千叶店

SOGO 千叶店活动日程

在SOGO 千叶店,在举行各种各样的活动以及交易。

▽2019年10月日程
详细介绍
▽2019年11月日程
详细介绍

请使用个人电脑或者智能手机。
※有刊登销售区、会期根据店内改装工程改变的情况。
※处理名牌有无预告而根据方便改变的情况。
※详情请到销售区工作人员处咨询。